КОНКУРСИ

Важно о конкурсима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја сваке године расписује конкурс за пријем студената у студентске домове. Према том Конкурсу, Установа Студентски центар „Београд” спроводи две расподеле – у септембру за студенте прве године основних студија, такозване бруцоше, а у новембру за студенте старијих година студија. Укупан број места који је опредељен за смештај студената који се финансирају из буџета Републике Србије је 9558.

Право на смештај имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

За рангирање на листи за пријем у дом најважнији је успех постигнут у претходном школовању. Тако се за бруцоше бодује успех из сва четири разреда средње школе (резултат са пријемног испита се не узима у обзир), а за студенте старијих година студија се у обзир узима просечна оцена током студија, број остварених ЕСП бодова, као и број година студирања.

Социјално економски статус се бодује максимално једним бодом, уколико приходи по члану породице студента у периоду јануар-јун текуће године не прелазе 50% просечне зараде без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у Републици Србији. Установа у оквиру својих смештајних капацитета наменски опредељује до 10% од расписаног броја места за смештај студената из друштвено осетљивих група. Ови студенти своје право остварују убрзо након расподеле.

Комплетан текст конкурса можете прочитати на следећем линку Конкурса.

Конкурисање за смештај

Студенти који су први пут уписани на прву годину студија, за смештај у дому конкуришу у првој половини септембра. Пријем докумената обавља се у Студентском дому „Карабурма”, ул. Мије Ковачевића 7б, радним данима од 8 до 15 часова, према [Обавештењу за бруцоше] (/uploads//uploads/Obaveshtenje_za_bruczoshe_7b2f0243eb.PDF?updated_at=2023-06-27T08:34:40.551Z) за текућу школску годину.

Конкурсна документација коју том приликом прилажу је:

  1. Пријава за студентски дом (образац се купује и попуњава приликом конкурисања),
  2. Оверене фотокопије сведочанстава I, II, III и IV разреда средње школе,
  3. Уверење о упису прве године студија (први пут) на терет буџета Републике Србије (издаје факултет/висока школа),
  4. Уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године (оверава надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата, а образац се може купити на благајнама студентских домова Установе Студентски центар „Београдˮ или преузети са интернет странице Установе: УВЕРЕЊЕ
  5. Индекс и лична карта (на увид).

Студенти старијих година студија конкуришу на својим матичним високошколским установама. Све информације о потребној документацији, роковима за конкурисање, начину бодовања и детаљима Конкурса, студенти могу прочитати у тексту Конкурса.

Расподела места

По истеку рока за конкурисање, свим пријављеним кандидатима се обрачунава број бодова и објављује се прелиминарна ранг-листа. Након утврђеног рока за жалбе и приговоре, објављује се коначна ранг-листа.

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року од 8 дана од објављивања коначне ранг-листе поднесу захтев Установи, односно одговарајућој служби, да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета Установе. Уз захтев, кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи (потребна документација за сваку групу наведена је у Конкурсу).

Расподела места за студенте који су, према коначној ранг-листи, остварили право на смештај врши се према распореду из Плана активности за бруцоше и за студенте старијих година студија. Расподела за бруцоше обавља се у Студентском дому „Карабурма”, док студенти старијих година студија места на расподели бирају на својим матичним високошколским установама.

Кандидати на самој расподели добијају упут за усељење и одмах потом се могу уселити на додељено место у неком од студентских домова.

За усељење у студентски дом, студентима је, поред упута за усељење, потребан индекс, лична карта, студентска картица, обављен лекарски преглед у Студентској поликлиници, а за студенте старијих година студија и потврда високошколске установе да се у текућој школској години студирање финансира из буџета Републике Србије тј. уверење о статусу.

За спровођење Конкурса за смештај студената у студентске домове задужена је Служба смештаја Установе Студентски центар „Београд”.

РАНГ- ЛИСТЕ

КОНАЧНЕ РАНГ-ЛИСТЕ ЗА СТУДЕНТЕ СТАРИЈИХ ГОДИНА СТУДИЈА

Mесто у дому добијају СВИ студенти старијих година студија који су конкурисали и испуњавају услове прописане Конкурсом.

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ

Место у дому добија 411 најбоље пласираних момака и 820 најбоље пласираних девојака.

Прочитај више