Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI
 
poziva zainteresovane ponuđače za podnošenje pismenih ponuda
za nabavku dobara i usluga za dalju prodaju i pružanju usluga za potrebe radne jedinice
- Pružanje usluga -Ustanove studentski centar "Beograd".

Rok za dostavljanje ponuda je 01. 09. 2016. do 12h.

Poziv i dokumentacija neophodna za podnošenje ponuda data je u prilogu.

U Beogradu, 4.8.2016.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

"/>
 
Preuzmite uverenje o prihodima koje popunjava Opština na kojoj je student prijavljen."/>
 
 
 
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Ponuda "/>
 

 

 IZDVAJAMO
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata obezbeđuje zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou za studenate fakulteta i visokih škola u Beogradu.
U obavljanju zdravstvene delatnost Zavod pruža preventivne, dijagnostičke i rehabilitacione usluge u ambulantnim uslovima i stacionaru iz: opšte medicine, stomatologije, ginekologije, radiološke (biohemijsko-hematološke) dijagnostike i farmaceutske zdravstvene delatnosti.
Takođe obavlja i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine, psihijatrije, ogtamologije, otorinolaringologije, hirurgije, dermatovenerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, epidemiologije i socijalne medicine sa informatikom.
Studenti koji su stekli pravo za useljenje u dom, obavezni su da izvrše sistematski pregled u Zavodu pre samog useljenja. Studentska kartica se koristi i kao zdravstveni karton u Zavodu.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata nalazi se u Krunskoj ulici br.57.
Radno vreme: 7 – 20h     Tel: 011/24 - 33 - 488

Zdravstvena ambulante Zavoda u „ Studentskom gradu“, Novi Beograd, ul. Tošin Bunar br. 143
Radno vreme: 7 – 20h     Tel: 011/26 - 01 - 437
poliklinika
Zdravstvena ambulanta u studentskom domu „Karaburma“., ul. Mije Kovačevića 7b
Radno vreme: 8 – 16h     Tel: 011/27 - 52 - 682

Stacionar se nalazi u ulici Prote Mateje br. 29.
Radno vreme: 00-24h     Tel: 011/30 - 85 - 591

klinika
Više informacija možete dobiti na sajtu Zavoda za zaštitu zdravlja studenata www.studpol.rs