Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI
 
 
poziva zainteresovane ponuđače za podnošenje pismenih ponuda
za nabavku dobara i usluga za dalju prodaju i pružanju usluga za potrebe radne jedinice
- Pružanje usluga -Ustanove studentski centar "Beograd".

Rok za dostavljanje ponuda je 01. 09. 2016. do 12h.

Poziv i dokumentacija neophodna za podnošenje ponuda data je u prilogu.

U Beogradu, 4.8.2016.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

"/>
 
Preuzmite uverenje o prihodima koje popunjava Opština na kojoj je student prijavljen."/>
 
 
 

 

 IZDVAJAMO
Rang lista za smeštaj u studentski centar za studente I godine studija radi se odvojeno od rang liste za studente
ostalih godina studija. 

Rеdоslеd kаndidаtа utvrđuје sе nа оsnоvu uspеhа оstvаrеnоg u prеthоdnоm škоlоvаnju i sоciјаlnо-еkоnоmskоg stаtusа
pоrоdicе.

(izvоr: Zаkоn о učеničkоm i studеntskоm stаndаrdu)