Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI
 
KONAČNA RANG LISTA ZA BRUCOŠE - 23.9.2016.

Studenti prve godine - pravo na smeštaj u školskoj 2016/17. godini su dobili:
       • devojke – zaključno sa rangom 601,
       • muškarci – zaključno sa rangom 367.
"/>
 
 
 
 
 
Preuzmite uverenje o prihodima koje popunjava Opština na kojoj je student prijavljen."/>
 
 
 

 

 IZDVAJAMO
Rang lista za smeštaj u studentski centar za studente I godine studija radi se odvojeno od rang liste za studente
ostalih godina studija. 

Rеdоslеd kаndidаtа utvrđuје sе nа оsnоvu uspеhа оstvаrеnоg u prеthоdnоm škоlоvаnju i sоciјаlnо-еkоnоmskоg stаtusа
pоrоdicе.

(izvоr: Zаkоn о učеničkоm i studеntskоm stаndаrdu)


Studenti prve godine - pravo na smeštaj u školskoj 2016/17. godini su dobili:
       • devojke – zaključno sa rangom 601,
       • muškarci – zaključno sa rangom 367.

Rang lista za brucoše